Kalendarz wydarzeń

Ostatni miesiąc Maj 2011 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31


Designed by:
web hosting

Statut Przedszkola PDF Drukuj Email

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W TARNOWCU

I. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

-         ustawie: należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty,

-         przedszkolu: należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne  w Tarnowcu,

-        organie prowadzącym: należy przez to rozumieć Gminę Tarnów

-        organie sprawującym nadzór pedagogiczny: należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Krakowie.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Tarnowcu.

Przedszkolu może być nadane imię: Imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady  pedagogicznej

Organem  prowadzącym przedszkole  jest Gmina Tarnów.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

Przedszkole Publiczne w Tarnowcu

33-112 Tarnowiec

Tel. ( 0-14) 6795 - 183

§ 2

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr    95 poz. 425 z 1991 r. z późn. zm./ i rozporządzeń do tej Ustawy.
 2. Aktu założycielskiego.
 3. Niniejszego statutu .

§ 3

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez:

 

 1. Gminę Tarnów,

2. rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu

  3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach    budżetowych.

    

   1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w  zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

    

   1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

    

   1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

    

    

   ROZDZIAŁ II

   Cele i zadania przedszkola

   § 4.

   1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa we współdziałaniu z rodzicami.

    

   1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój     dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami poprzez:

   a.    systematyczne i atrakcyjne działania wychowawcze i edukacyjne,

   b.    rozpoznawanie możliwości rozwojowych,

   c.    udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

   d.    stwarzanie warunków do uczestniczenie w działaniu, przeżywaniu, poznaniu samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej,

   e.    wzbogacanie zasobu jego własnych doświadczeń,

   f.      budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

   g.    wspomaganie rodziny w wychowaniu,

   h.    przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

   3. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

   a.     poznawanie i rozumienie siebie i świata,

   b.    nabywanie umiejętności poprzez działanie,

   c.     odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

   d.    budowanie systemu wartości.

   4. Działania   wychowawcze,   opiekuńcze   i   edukacyjne    przedszkola  skupiają   się    na następujących celach:

   1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
    1. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały  się w tym, co jest dobre, a co złe;
    2. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
    3. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
    4. stwarzanie  warunków  sprzyjających  wspólnej  i   zgodnej   zabawie  oraz   nauce  dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
    5. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
    6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
    7. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
    8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy     rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
    9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

   5.  Przedszkole w  osiąganiu  celów  realizuje  zadania  w ramach następujących obszarów  działalności edukacyjnej przedszkola:

   1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,  zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
   2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
   3. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie     rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzony bezpośrednio z dzieckiem oraz jego  rodziną.
   4. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:
   1. kształtowanie czynność samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
   2. wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
   3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
   4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują   w poznawaniu i   rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
   5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
   6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
   7. wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
   8. wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
   9. wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
   10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
   11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
   12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
   13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
   14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

   a.     organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań rodziców z nauczycielami i dyrektorem przedszkola,

   b.    prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,

   c.     zapraszanie na uroczystości przedszkolne z udziałem dzieci,

   d.    umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola,

   e.    włączenie rodziców w działalność przedszkola,

   f.       organizację spotkań z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami oraz prowadzenie dyskusji na tematy wychowawcze,

   g.    wypożyczanie czasopism oraz odpowiedniej literatury pedagogicznej.

   h.  przekazywanie rodzicom rzetelnej diagnozy stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.

    

   § 5.

   1.    W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

   1. diagnozowanie środowiska wychowanków,

    

   1. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych    potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

    

   1. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu   dziecka,

    

   1. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

    

   1. wspieranie dziecka uzdolnionego,

    

   1. podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych     wynikających z zadań wychowawczo – opiekuńczych przedszkola i      wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

    

   1. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących     szanse edukacyjne dzieci,

    

   1. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań    eduka­cyjnych, wynikających z realizowanych przez nich    programów naucza­nia, do indywidualnych potrzeb dziecka, u   którego     stwierdzono specy­ficzne trudności w uczeniu się   uniemożliwiające sprostanie tym wy­maganiom,

    

   1. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wy­chowawczych,
   2. rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i na­uczycieli, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

   2.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

   3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzie­lana na wniosek:

   a.     rodziców,

   b.    nauczyciela,

   c.     pedagoga,

   d.    psychologa,

   e.    poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycz­nej.

   4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

   a.     zajęć logopedycz­nych,

   b.    porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

    

   § 6.

    

   1.    Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną  i eksperymentalną.

   1. innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne , całe przedszkole lub oddział,
   1. udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest   dobrowolny,
   1. uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu    podejmuje rada pedagogiczna,
   1. uchwała w sprawie innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
   • zgody nauczycieli,  którzy będą uczestniczyć w innowacji,
   • opinii rady pedagogicznej,
   • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy założenia
    innowacji nie były wcześniej opublikowane,
   1. uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenie innowacji    wraz z opisem jej zasad oraz zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji dyrektor przedszkola przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji,
   1. uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w przedszkolu
    podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu,
   1. uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
   • zgody nauczycieli,  którzy będą uczestniczyć w eksperymencie,
   • opinii rady pedagogicznej,
   • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w przedszkolu,
   1. dyrektor przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
    występuje za pośrednictwem kuratora do ministra właściwego ds.
    oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w przedszkolu, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu,
   1. bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu dyrektor przedszkola
    przekazuje za pośrednictwem kuratora ministrowi właściwemu ds.
    oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

   § 7

   1. Przedszkole na wniosek rodziców może organizować zajęcia    dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

    

   1. Za organizację zajęć dodatkowych odpowiada dyrektor przedszkola.

    

   1. Osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć dodatkowych winny posiadać odpowiednie kwalifikacje.

    

   1. Zajęcia dodatkowe z wyjątkiem religii są odpłatne.

    

   1. Wysokość odpłat jest negocjowana na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym pomiędzy rodzicami, a osobami, bądź instytucjami prowadzącymi zajęcia.

    

   1. Uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych zależne jest od decyzji rodziców ( prawnych opiekunów ) i powinno być konsultowane z nauczycielem danego oddziału w zakresie

   możliwości rozwojowych dziecka.

    

   1. Rodzice mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa swego dziecka w zajęciach dodatkowych w każdym okresie roku szkolnego.

    

   ROZDZIAŁ III

   Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

    

   § 8.

   1.    Przedszkole sprawuje opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, zapewniając bezpieczeństwo:

   a.     każda grupa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,

   b.    podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc woźną lub innego pracownika przedszkola,

   c.     za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział,

   d.    wychodzenie poza teren przedszkola odbywa się pod opieką nauczycielki i woźnej,

   e.    każdorazowe wyjście dzieci poza teren przedszkola odnotowywane jest w zeszycie wycieczek,

   f.       w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycieli, pomagająca w sprawowaniu opieki.

    

   2.    Organizacja wycieczek poza miejscowość, w której jest siedziba przedszkola odbywa się z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa :

   a.     wycieczki organizowane są przede wszystkim na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-­turystycznego,

   b.    wycieczkę prowadzi i odpowiada za bezpieczeństwo jej uczestników wyznaczony przez dyrektora spośród zatrudnionych nauczycieli –   kierownik,

   c.     każdorazowo przy organizacji wycieczki uzyskuje się od rodziców pisemną zgodę na wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce,

   d.    opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługowi przedszkola, lub w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce,

   e.    liczba opiekunów nie może być mniejsza niż jedna osoba dorosła na  każde 10 dzieci biorących udział w wycieczce,

   f.       każdorazowo przy organizacji wycieczki kierownik wypełnia „kartę wycieczki”, która jest zatwierdzana przez dyrektora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub prowadzący.

   § 10.

   1.    W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków.

   2.    W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka jest on zobowiązany jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem.

   3.    Nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jakiemu uległo dziecko, zobowiązany jest udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.

   4.    W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

   § 11.

   1.    Dziecko jest przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

   2.    Rodzice lub  prawni opiekunowie mogą w wyjątkowych sytuacjach upoważnić inne osoby do przyprowadzania lub odbierania dziecka.

   3.    Upoważnienie rodzice sporządzają na przygotowanych przez przedszkole drukach i przedkładają nauczycielowi w oddziale.

   4.    Rodzice zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi w oddziale fakt  wygaśnięcia upoważnienia dla danej osoby.

   5.    Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

   6.    Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest osobiście oddać je pod opiekę nauczyciela, bądź pracownika dyżurującego w szatni.

   7.    Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

    

   § 12.

   1. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren placówki o podanie celu pobytu, a w  razie potrzeby zawiadomić dyrektora o osobach przebywających na terenie przedszkola.

    

   1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

    

   1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich zdarzeniach noszących  znamiona przestępstwa.

    

   ROZDZIAŁ IV

    

    

   Organy przedszkola

    

   § 13.

   1.    Organami przedszkola są:

   a. dyrektor przedszkola,

   b. rada pedagogiczna,

   c. rada rodziców.

    

   § 14.

   1. Dyrektor przedszkola powoływany jest i wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą.

    

   1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje radą pedagogiczną i rodzicami.

   3. Dyrektor w szczególności:

   1. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
   2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
   4. zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji  zadań  dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych,
   5. jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
   6. przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.
   7. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzenia organów nadzorujących przedszkole,
   8. wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami; o wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
   9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
   10. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
   11. dba o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom,
   12. wykonuje  inne zadania  wynikające z przepisów szczególnych,

   m. współdziała  ze  szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

   1. stwarza  warunki  do działania w przedszkolu : wolontariuszy,  stowarzyszeń i innych  organizacji, w szczególności organizacji  harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza  lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,   wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
   2. dopuszcza do użytku w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program wychowania  przedszkolnego
   3. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programu wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
   4. może zezwolić na wniosek rodziców, w drodze decyzji na spełnienie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

   4.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami:

   a.     zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

   b.    występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

   c.     przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

   d.    występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

   1. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. W ramach sprawowanego nadzoru:
   2. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola,
    1. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
    2. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
   • organizowanie szkoleń i narad,
   • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
   • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora  nadzoru pedagogicznego.

    

   1. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, dyrektor przedszkola  w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej placówki.

    

   1. Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

    

   1. Plan nadzoru zawiera w szczególności:
   2. cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,
    1. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  oraz   innej działalności statutowej przedszkola,
    2. tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

    

   1. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

    

   § 15.

   1.    W przedszkolu działa rada pedagogiczna.

   2.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

   3.    W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

   4.    Przewodniczącym rady  pedagogicznej jest  dyrektor  przedszkola. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

   5.    W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym  jest  działalność wychowawcza lub  rozszerzanie i wzbogacanie  form  działalności dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej przedszkola.

   6.    Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półroczu i po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb.

   7.    Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

   8.    Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

   a.     zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

   b.    ustalanie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców zestawu programów wychowania przedszkolnego biorąc pod uwagę możliwości wychowanków.

   c.     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

   d.    podejmowanie ustaleń w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

   e.    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

   9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

   1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola
   2. podejmowanie   uchwał  w   sprawie   innowacji                           i  eksperymentów pedagogicznych  w  przedszkolu,
   3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola
   4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków
   5. ustalanie regulaminu swojej działalności
   6. przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian.
   7. uchwalanie statutu przedszkola albo jego zmian.

    

   10. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy:

    

   a. opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

   b.  opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie  wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

   c.  delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata  na stanowisko dyrektora przedszkola,

   d.  opiniowanie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,

   e.  możliwość wystąpienia do organu prowadzącego przedszkole                z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ prowadzący przedszkole jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

   1. opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

   g.  opiniowanie organizacja pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

   h.  opiniowanie projekt planu finansowego przedszkola,

   1. opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych,
   2. ustalanie zestawu programów wychowania przedszkolnego,

   k.  opiniowanie programu wychowawczego przedszkola,

   1. opiniowanie program profilaktyki,

   m.  wydawanie opinii w sprawie ustalenie oceny pracy dyrektora przedszkola,

   n.  wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

   • o.  wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

   p.   zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

    

   1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy jej członków.

    

   1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

    

   1. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

   § 16.

   1.    W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

   2.    W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rady oddziału, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Wyborów tych dokonuje się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.

   3.    Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:

   1. uchwalanie regulaminu swojej działalności, który określa w szczególności wewnętrzną   strukturę   i   tryb    pracy    rady   oraz      szczegółowy    tryb  przeprowadzania     wyborów    do    rady    rodziców  i   rad oddziałowych.
   2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki
   3. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego.
   4. w   przypadku    nieuzyskania    porozumienia   z  radą   pedagogiczną   w sprawie    programów, o   których   mowa   w  pkt. b. i c. programy   te  ustala dyrektor w  porozumieniu z organem sprawującym nadzór  pedagogiczny. Programy  ustalone  przez dyrektora  obowiązują do czasu  ich uchwalenia zgodnie z pkt. b., c.

    

   4. Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy:

   1. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora  przedszkola,
    1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
    2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
    3. opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji,
    4. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
    5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
    6. wybór przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
    7. nadanie imienia przedszkolu

   5.    Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

   6.    Rada rodziców w celu wspierania działalności statutowej może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

    

   § 17.

   1.    Poszczególne organy przedszkola współdziałają ze sobą gwarantując każdemu z nich:

   a.     możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie,

   b.    bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

   2.    Zaistniałe spory pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze porozumienia.

   3.    W przypadku, kiedy nie istnieje możliwość rozwiązania zaistniałego sporu w drodze porozumienia, organy przedszkola mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z następującą zasadą:

   a.     spór: rada pedagogiczna – dyrektor do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

   b.    spór: rada rodziców – dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

   c.     spór: rada rodziców – rada pedagogiczna do dyrektora,

   d.    spór: dyrektor – rada rodziców – rada pedagogiczna do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

   4.    Organ rozstrzygający jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia.

    

   ROZDZIAŁ V

   Organizacja przedszkola

    

   § 18.

   1.    Przedszkole funkcjonuje przez rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

   2.    Przerwa wakacyjna  ustalona  jest przez  organ  prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej.

   3.    Przedszkole pracuje w godzinach od 600 do 1700 , w dni robocze od poniedziałku do piątku.

   4.    Czas pobytu dzieci realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

   5.    W zależności od potrzeb rodziców termin przerwy w pracy przedszkola oraz dzienny czas pracy mogą ulec zmianie.

    

   § 19

   1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

   2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 z zastrzeżeniem ust. 3.

   3.    W zależności od potrzeb środowiska, za zgodą organu prowadzącego przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych.

    

   § 20

   1.    Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela pracującego w danej grupie, spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego, albo programu samodzielnie opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

   2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

   3.    Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: 800 – 1300 .

   4.    Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zachowaniu pełnej tolerancji.

   5.    Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

   6.    W dniach, w których odbywają się zajęcia dodatkowe czas realizacji podstawy programowej przedłuża się o czas trwania tych zajęć.

   7.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

   a.     z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 min.,

   b.    z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 min..

   8.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

    

   § 21

   1.    Przedszkole jest czterooddziałowe.

   2.    W przedszkolu funkcjonują oddziały dla dzieci zbliżonych wiekowo:

   a.      jeden oddział dla dzieci 3 - letnich

   b.     jeden oddział dla dzieci 4 - letnich

   c.     jeden oddział dla dzieci 5 - letnich

   d.     jeden oddział dla dzieci 6 - letnich.

   3.    Liczba poszczególnych oddziałów oraz wiek dzieci w zależności od potrzeb mogą ulec zmianie.

   4.    Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

   a.     sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

   b.    kuchnię,

   c.     szatnię dla dzieci,

   d.    łazienki dla dzieci i personelu,

   e.    pomieszczenie administracyjne,

   f.       pomieszczenia gospodarcze,

   g.    ogród przedszkolny.

   5.    Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.

   § 22

   1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie zgodności z przepisami.

   2.    W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

   a.     liczbę oddziałów,

   b.    liczbę dzieci,

   c.     czas pracy poszczególnych oddziałów,

   d.    liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

   e.    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

   f.       kwalifikacje nauczycieli,

   g.    stopień awansu zawodowego,

   h.     liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny,

   i.        terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych.

    

   § 23

   1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia    i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

   2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

   3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci ramowy rozkład dnia określa zagospodarowanie    czasu przebywania w przedszkolu:

   1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
   1. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze,    porządkowe i ogrodnicze itd.);
   2. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
   3. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

   § 24

   1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku  do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

   a.     dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego           i wynosi 10 godzin dziennie tj. od godz. 600 do godz. 1630.

   b.    przerwa w pracy przedszkola trwa w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia,

   c.     w zależności od potrzeb rodziców termin przerwy w pracy przedszkola oraz dzienny czas pracy mogą ulec zmianie.

   2.    W zależności od potrzeb rodziców w okresie przerw w pracy przedszkola może być organizowany dyżur dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

   § 25

   1.    Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat:

   a.      dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków,

   b.     wysokość opłat za korzystanie z posiłków ustala dyrektor    w porozumieniu z rodzicami.

   c.     opłaty za wyżywienie wnosi się miesięcznie z góry,

   d.     opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach kwitariusza przychodowo – ewidencyjnego opłat, które są drukami ścisłego zarachowania,

   e.      za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje rodzicom zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie, wypłacony z dołu,

   f.       w przypadku dzieci kończących edukację przedszkolną oraz     w miesiącu grudniu zwrot wniesionej opłaty następuje po zgłoszeniu przez rodziców przewidywanych nieobecności dziecka.

   2.    Opłaty za świadczenia przedszkola ustala Rada Gminy.

   3.    Opłaty pobiera intendent przedszkola w terminie podanym na tablicy ogłoszeń.

   4.    Wpłaty za zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają w dniach przyjmowania opłat za wyżywienie.

   5.    Dyrektor przedszkola  może wystąpić do opieki społecznej o finansowanie opłat za wyżywienie dzieciom z rodzin będących                       w trudnej sytuacji materialnej.

   6.    W zależności od potrzeb istnieje możliwość prowadzenia oddziału, w którym dzieci nie korzystają z posiłków.

   7.    Pracownicy mogą korzystać z wyżywienia.

    

   ROZDZIAŁ VI

    

   Pracownicy przedszkola

    

   § 26

   1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, referent do spraw zaopatrzenia, pomoc nauczyciela przedszkola, kucharka, pomoc kuchenna, woźne oddziałowe, konserwator - ogrodnik.
   1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
   1. Nauczyciel obowiązany jest:
   1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
   1. wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążyć                do pełni własnego rozwoju osobowego,
   1. wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
   1. dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi,
   1. współpracować z domem rodzinnym dziecka oraz instytucjami wychowawczymi,
   1. prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie       z obowiązującymi przepisami,
   1. dążyć do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestniczenie w pracy, rady pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego,
   1. efektywne wykorzystywać czas pracy,
   1. dbać o etykę i godność zawodu nauczyciela.
   1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
   1. Referent do spraw zaopatrzenia wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno gospodarczych w przedszkolu,               a w szczególności:

   a.    sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

   b.    zaopatruje przedszkole w sprzęt i żywność,

   c.    załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

   d.    nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni,

   e.    współdziała z dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców.

   6.  Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest:

   a.    spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę oraz wynikające                      z rozkładu dnia w przedszkolu,

   b.    utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

   c.    pełnić dyżury w szatni.

   7.  Kucharka obowiązana jest:

   a.    przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

   b.    przyjmować produkty z magazynu oraz dbać o ich racjonalne zużycie,

   c.    brać udział w ustalaniu jadłospisów,

   d.    dbać o pomieszczenia i sprzęt kuchenny.

   8.  Pomoc kuchenna obowiązana jest:

   a.    pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków,

   b.    utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne,

   c.    załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów.

   9.  Woźna obowiązana jest:

   a.    utrzymywać w czystości salę zajęć, pomieszczenia i sprzęt przedszkola,

   b.    spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków wynikające z rozkładu dnia w przedszkolu,

   c.    podawać dzieciom posiłki oraz sprzątać po posiłkach,

   d.    pomagać nauczycielce podczas spacerów i wycieczek,

   e.    spełniać czynności pomocnicze podczas ubierania i rozbierania dzieci,

   f.      przygotować leżaki do odpoczynku dzieci,

   g.    wykonywać prace ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

   10.  Konserwator - ogrodnik obowiązany jest:

   a.  dbać o utrzymanie w stanie używalności urządzenia grzewcze,

   b . dbać o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury,

   c.  dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu oraz dokonywać drobnych napraw sprzętu i zabawek,

   d.  dbać o stan urządzeń i sprzętu na placu zabaw dla dzieci,

   e.  wykonywać prace ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

   11. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp oraz  regulaminów obowiązujących w przedszkolu.

    

   § 27

   1.    Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek w zależności od czasu pracy oddziału podanym w arkuszu organizacyjnym.

   2.    W miarę możliwości nauczyciel prowadzi swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, co zapewnia ciągłość i skuteczność pracy wychowawczej i dydaktycznej.

   § 28

   1.    W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

   2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej

   3.    Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

   a.     współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania w przedszkolu realizowanego w danym oddziale,

   b.    respektowanie i gwarantowanie praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność,

   c.     przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

   d.    planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość,

   e.    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

   f.       współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb,

   g.    realizowanie zadań z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć zorganizowanych przez przedszkole,

   h.  przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

    

   4.    Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego.

   5.    Nauczyciel w realizacji programu wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

   6.    Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

   7.    Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela .

    

   ROZDZIAŁ VII

   Rodzice

   § 29

   1.    Przedszkole współdziała z rodzicami w realizacji swoich celów i zadań, wykorzystując różne formy:

   a.     zebrania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:

   • zebrania ogólne
   • zebrania grupowe
   • zajęcia otwarte

   b.    podczas zebrań organizowane są spotkania z pedagogiem, psychologiem oraz w miarę potrzeb innymi specjalistami;

   c.     w miarę potrzeb mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców.

   2.  Kilka razy w ciągu roku organizowane są przedszkolne uroczystości okolicznościowe z udziałem rodziców i innych zaproszonych gości.

   3. W zależności od potrzeb mogą być organizowane konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami.

    

   § 30

   1.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

   a. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

   b. respektowanie podjętych uchwał rady pedagogicznej,

   c. współdziałanie z przedszkolem mające na celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych  wspomagających rozwój dziecka,

   d. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zapewniając mu pełne bezpieczeństwo,

   e. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

   f. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka                                   w przedszkolu,

   g. niezwłoczne zawiadamianie przedszkola o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

   h.  włączanie się pod kierunkiem nauczyciela do kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności

   i.  wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafiają.

   2.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są zobowiązani do:

   a.     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

   b.    zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia.

   3.    Niedopełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %.

   4.    Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach, uroczystościach i innych formach organizowanych przez przedszkole.

    

   § 31

   1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają  ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

   2.    Rodzice mają prawo do:

   a.     zapoznania z programem wychowawczo - dydaktycznym oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

   b.    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

   c.     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela, pedagoga, psychologa służących rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych,

   d.    wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

   e.    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez radę rodziców.

    

    

   ROZDZIAŁ VIII

    

   Wychowankowie przedszkola

    

   § 32

   1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 - 6 lat

   2.    Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 6 lat.

   3.  Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

    

   4.    Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko w wieku powyżej 6 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

   5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

   6.    Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

   a.     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, którego celem jest:

   • ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka,
   • pełny rozwój osobowości dziecka,
   • kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi,
   • wykształcenie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody,
   • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
   • przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego,

   b.    bezpiecznego pobytu w przedszkolu oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

   c.     życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym przez:

   • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych, emocjonalnych, bezpieczeństwa, miłości i uczucia,
   • rozwijanie aktywności własnej w zakresie zabawy, twórczości artystycznej, pracy i nauki,
   • otoczenie troską i opieką oraz dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości,

   d.    opieki w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, która realizowana jest w porozumieniu ze służbami pomocy społecznej przy urzędzie gminy.

    

   § 33

   1.    W przypadku naruszenia praw dziecka rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo składać skargi i zażalenia do dyrektora przedszkola:

   a.     skargi i zażalenia można wnosić pisemnie lub ustnie,

   b.    w przypadku złożenia skargi lub zażalenia w formie ustnej dyrektor sporządza protokół, który podpisuje wnoszący oraz dyrektor,

   c.     w protokole zamieszcza się opis sprawy, datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres wnoszącego,

   d.    dyrektor przedszkola przeprowadza wyjaśnienie wniesionej sprawy, a następnie w formie pisemnej zawiadamia wnoszącego o wynikach,

   e.    termin rozpatrzenia wniesionej sprawy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc,

   f.       rozpatrując sprawę dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej lub rady rodziców,

   g.    od decyzji dyrektora wnoszący może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

   h.     dyrektor pozostawia bez rozpatrzenia skargi i zażalenia nie zwierające imienia , nazwiska i adresu wnoszącego.

    

   § 34

    

   1.    Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

   a.     przestrzegać zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, a szczególnie:

   • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
   • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka    ( kolegi),

   b.    przestrzegać zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

   c.     szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność,

   d.        uczestniczyć w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnić dyżury,

   e.        przestrzegać zasady podporządkowania się kolegom pełniącym dyżur,

   f.     używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,

   g.        zdyscyplinowane zgłaszać się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

   h.  pomagać słabszym kolegom,

   i.     dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych kolegów,

    

   2.    Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków:

   a.     na wniosek rodziców dziecka,

   b.    w przypadku nieusprawiedliwionego nieuczęszczania do przedszkola powyżej miesiąca.

    

   3.    Skreślenie może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców.

    

   § 35

    

   1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jawności.
   2. Zapisy do przedszkola prowadzone są corocznie w terminie od 1 marca do 15 kwietnia.
   3. W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych zapisów w ciągu roku szkolnego.
    1. oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu oraz na tablicach ogłoszeń w różnych miejscach miejscowości,
   1. Informację o zapisach dzieci do przedszkola dyrektor ogłasza w formie:

    

   1. pisemnej informacji skierowanej do rodziców dzieci 6- letnich,
   2. Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje się na podstawie wypełnionych przez rodziców „Kart zgłoszeń dziecka”.
   3. Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje:
    1. dyrektor przedszkola - jeżeli liczba dzieci zgłoszonych nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu,

    

   1. komisja kwalifikacyjna - jeżeli liczba dzieci zgłoszonych jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu.
   2. Komisja kwalifikacyjna powoływana jest przez dyrektora przedszkola, a liczba jej członków nie powinna być mniejsza niż 5 osób.
   3. W skład komisji wchodzą - dyrektor przedszkola jako przewodniczący, przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców.
   4. Posiedzenia komisji są protokołowane.

   10. Do przedszkola w pierwszej kolejności są przyjmowane:

   a.     dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

   b.    dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

   c.     dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

   d.    dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

   11. W przypadku odmowy przyjęcia dziecka rodzicom przysługuje prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji do dyrektora przedszkola w terminie 14 dni licząc od daty podania do wiadomości, wyników rekrutacji.

   12. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty złożenia     pisma.

   13. O podjętej decyzji dyrektor informuje na piśmie, tak podjęta   decyzja jest ostateczna.

    

   ROZDZIAŁ IX

   Postanowienia końcowe.

    

   § 36

   1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
   2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
   1. Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie po wejściu w życie nowych przepisów względnie po zmianie warunków przedszkola.
   2. Zmiany w statucie wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej.

    

    

   Jednolity tekst Statutu został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia: 31.08.2009 r.