Kalendarz wydarzeń

Ostatni miesiąc Listopad 2013 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 43 1 2
week 45 3 4 5 6 7 8 9
week 46 10 11 12 13 14 15 16
week 47 17 18 19 20 21 22 23
week 48 24 25 26 27 28 29 30


Designed by:
web hosting

Program i metody pracy PDF Drukuj Email

Programy :
W naszym Przedszkolu opieramy się na wykorzystaniu nowoczesnych metod i form pracy dzięki którym dzieci:
•    rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia,
•    rozwijają sferę intelektualną,
•    uczestniczą w życiu kulturalnym środowiska lokalnego,
•    nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym,
•    uczą się osiągać sukcesy,
•    uczą się być koleżeńskim, kulturalnym, szanować drugiego człowieka,
•    uczą się być uczciwe, szanować cudzą własność,
•    są aktywne, sprawne, pracowite.
Pracujemy w oparciu o programy:
•    „Moje przedszkole” Cz. Cyrański i M. Kwaśniewkiej
•    „ABC XXI wieku”
•    Program katechetyczny
•    Program języka angielskiego
•    Program edukacji ruchowo-muzycznej
Metody  pracy z dziećmi
•    „Wprowadzanie dziecka w świat pisma” I. Majchrzak – odimienna metoda nauki czytania, to program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem tekstu. Odimienna, ponieważ naukę rozpoczynamy od imienia dziecka, które chcemy nauczyć czytać. Program zawiera takie zajęcia i zabawy, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę alfabetycznego szyfru. Na każdym etapie stosowania tej metody stymuluje się obserwację wizualną oraz myślenie logiczne, które pomaga dziecku w odkryciu, że:
- napisane słowo jest nośnikiem tych samych treści, co słowo mówione,
- kompozycja literowa danego wyrazu zależy od kompozycji fonetycznej odpowiadającego mu słowa.
•    Drama – edukacyjna i wychowawcza metoda aktywizacji pracy dzieci pozwalająca uruchomić wyobraźnię dziecka w sposób dostosowany do jego możliwości indywidualnych;
•     „Aktywne słuchanie muzyki” wg B.Strauss – Celem tej metody jest poznawanie przez dzieci utworów muzyki klasycznej poprzez tzw. „aktywne słuchanie”. Polega ono na wykonywaniu przez dzieci prostych układów rytmiczno - tanecznych proponowanych przez nauczyciela. Bardzo często wykorzystuje się tu jeszcze formę opowiadania, zwłaszcza w grupach młodszych, do których dopasowuje się odpowiedni ruch.
•    „Pedagogika zabawy” (Klanza) – metoda sprzyjająca integracji grupy, rozwijaniu więzi emocjonalnych miedzy dziećmi oraz właściwego stosunku do dzieci młodszych lub słabszych;
•    Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie metody, rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała, w przestrzeni, pozwala nawiązywać kontakt wzrokowy, emocjonalny – z dorosłym, a później także w relacji z innymi dziećmi. Dziecko nabiera zaufania do otoczenia, w którym się znajduje, co pozwala na stosowanie coraz to nowych, bardziej skomplikowanych elementów ruchowych.
•     Metoda Dennisona – Kinezjologia Edukacyjna to metoda oparta na holistycznym pojmowaniu człowieka, łączącym trzy tradycyjne podejścia: rozwojowe, wychowawcze i  terapeutyczne. Ćwiczenia Dennisona służą przede wszystkim stymulowaniu obu półkul mózgowych i tworzeniu nowych połączeń nerwowych, aktywizujących myślenie poprzez ruch. Dzięki nim osiąga się pożądane rezultaty w koordynacji poszczególnych układów funkcjonalnych mózgu, a także podwyższenie stopnia inteligencji systemu umysł-ciało.
•    Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Program zakłada konieczność wtopienia edukacji matematycznej w działania wspomagające rozwój umysłowy dzieci. Treści kształcenia realizowane są w ramach 14 bloków tematycznych obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. Są to:
1. Orientacja przestrzenna.
2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
4. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
5. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
6. Klasyfikacja.
7. Pomaganie dzieciom uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
8. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
9. Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
10. Intuicje geometryczne.
11. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
12. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów,chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej.
13. Waga i ważenie.
14. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków.